שאלו את המומחים

אם לא תשאל איך תדע? העולם הפיננסי מעורר שאלות במגוון תחומים. מומחי פסגות נמצאים כאן עם התשובות על כל השאלות שלכם. אתם מוזמנים לקרוא את השאלות הנפוצות, לשלוח שאלה למומחה באמצעות המייל או ישירות דרך האתר.


מהם יתרונות ההשקעה בקרנות נאמנות?

להשקעה בקרנות נאמנות יתרונות של נזילות ומגוון אפשרויות רחב של השקעה. עולם קרנות הנאמנות מציע פתרונות השקעה מסוגים שונים למשקיעים בעלי צרכים מגוונים ומאפשר השקעה בסכומים קטנים וגדולים.

מהו התשקיף של קרן נאמנות?

התשקיף הוא מסמך המשמש להצעה של קרן הנאמנות לציבור. התשקיף מכיל את המידע הנחוץ להחלטה האם לרכוש את יחידות ההשתתפות המוצעות, ובנוי על פי קריטריונים הקבועים בחוק השקעות משותפות בנאמנות, ובהתאם לדרישות של הרשות לניירות ערך. בתשקיף מפורטים מדיניות ההשקעות בקרן, תיאור מנהל הקרן, תיאור ההשקעות שבוצעו בשנת הכספים שחלפה, העמלות ששולמו ועוד.

מהן הקטגוריות של קרנות הנאמנות?

קרנות נאמנות מחולקות למספר קטגוריות על פי פרמטרים שונים כמו אפיק ההשקעה, רמת סיכון ועוד. החלוקה לקטגוריות נועדה לאפשר למשקיעים התמצאות מהירה בעולם קרנות הנאמנות תוך התאמה לסגנון ההשקעה האישי.

מי רשאי להפיץ קרנות נאמנות?

קנייה ומכירה של יחידות בקרנות נאמנות מתבצעת באמצעות יועצי השקעות המוסמכים לכך בבנקים או באמצעות אתר האינטרנט של הבנק.

מהי עלות ההשקעה בקרן נאמנות?

השקעה בקרן נאמנות כרוכה בתשלום דמי ניהול (שכרו של מנהל הקרן דמי נאמנות - שכרו של נאמן הקרן), ועמלות ככל שישנן בהתאם לאמור בתשקיף הקרן, הוראות הדין, ותעריפים של בורסות שונות בעולם.

האם ניתן לרכוש קרנות נאמנות גם בסכומים קטנים?

עולם קרנות הנאמנות מציע פתרונות לכל סוגי המשקיעים. ניתן לרכוש יחידות השתתפות בקרנות נאמנות בכל סכום (למעט בקרנות הקובעות מגבלת רכישה מינימאלית).

מהי מדיניות ההשקעות של קרן נאמנות?

מדיניות ההשקעות של קרן נאמנות כוללת את אפיקי ההשקעה בהן משקיעה הקרן ו/או רשאית להשקיע, ואת הקריטריונים לביצוע מדיניות ההשקעות - למשל מגבלות על הרכב יחסי, היקף השקעה באפיק מסוים ועוד. פרטי מדיניות ההשקעות הן חלק מתשקיף הקרן.

מה משמעות סיווג המס בקרנות נאמנות?

קרן פטורה: קרן נאמנות אשר אינה משלמת מס ומשכך, ישלם המשקיע מס בעת פדיון היחידות. שיעור המס הנגבה הוא 25% מהרווח הריאלי, כלומר רק מהרווחים בפועל, לאחר התחשבות באינפלציה בתקופת האחזקה בקרן. קרן חייבת: קרן נאמנות אשר משלמת מס ומשכך, לא ישלם המשקיע מס בעת פדיון היחידות.

כיצד ניתן ליהנות מ"מגן מס" בקרן נאמנות פטורה?

כאשר מתפרסם מדד גבוה יותר מהמדד שהיה במועד רכישת היחידות ישנה אפשרות ליהנות ממגן מס בעת פדיון היחידות כלומר, יש מעין פטור על תשלום המס בגלל ההפרשים במדד.

מי יכול לנהל קרן נאמנות?

קרן נאמנות מנוהלת על ידי מנהל הקרן, והיא פועלת על פי תשקיף בו מפורטת מדיניות ההשקעה. בדרך כלל קרנות נאמנות מנוהלות על ידי בתי השקעות או גופים פיננסיים אחרים המורשים לכך. על מנת לנהל קרנות נאמנות יש לקבל את אישור רשות ניירות ערך, המפקחת על חברות קרנות הנאמנות בישראל.

מיהו נאמן הקרן?

הנאמן הוא חברה המפקחת על ניהול הקרן ואחראית לדאוג שהניהול מתבצע בהתאם להוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות. הנאמן מחזיק בנכסי הקרן עבור בעלי היחידות.

כיצד עליי לבחור קרן נאמנות?

לפני רכישת יחידות בקרן נאמנות, כדאי להתייחס לכמה פרמטרים חשובים כמו סוג ההשקעה, רמת התנודתיות והסיכון וכן לתקופת ההשקעה: • אפיק השקעה ומדיניות השקעה - האם המשקיע מעוניין בהשקעה במניות, איגרות חוב, השקעה באפיק שקלי ועוד. • סוג קרן הנאמנות - האם היא קרן ישראלית, חו"לית, קרן המשקיעה בעיקר באג"ח ממשלתיות או קונצרניות או קרן המשלבת בין אפיקי השקעה. • רמת הסיכון – יש לבחון את רמת הסיכון בקרן ולהחליט האם הסיכון מתאים לאופי ההשקעה. • ביצועים – בדיקת תשואות הקרן לאורך השנים (אם לא מדובר בקרן חדשה). • דמי ניהול ועמלות - מומלץ לבחון את היקף דמי הניהול והעמלות הנוספות ככל שישנן שאתם צפויים לשלם. • שיקולי מיסוי - על פי מעמד המס של הקרן (פטורה או חייבת).

באילו ימים ושעות ניתן לקנות/לפדות קרן נאמנות?

ניתן להזמין יחידות בקרנות נאמנות או לפדות יחידות בכל יום בו מתקיים מסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. בקרנות נאמנות שעל פי מדיניות ההשקעות שלהן חשופות למזומנים במט"ח ולניירות ערך הנסחרים בחו"ל בשיעור הגבוה מ-10% לא ניתן להזמין יחידות או לפדות יחידות בימי ראשון, ובמועדים בהם אין מסחר בחו"ל. יש לציין כי השעות בהן ניתן להזמין יחידות או לפדות יחידות אינן אחידות בכל הקרנות והן מתפרסמות בתשקיף של כל קרן. על כל שינוי בשעות מפרסם מנהל הקרן דו"ח מיידי.

כיצד קונים ומוכרים קרן נאמנות?

ניתן לתת הוראות לרכישה או לפדיון של קרן נאמנות על ידי העברת הוראות דרך יועץ ההשקעות או אתר האינטרנט של הבנק דרכו אתה סוחר.

כיצד ניתן לדעת מהי רמת הסיכון של קרן נאמנות?

במסגרת הרפורמה בתחום סיווג קרנות הנאמנות שהובילה רשות ניירות ערך ונכנסה לתוקפה בדצמבר 2007, ניתן לבחון פרופיל סיכון דרך "פרופיל החשיפה" של הקרן. מדובר בצמד תוויים אשר מגדיר את מרחב החשיפה של הקרן למניות ולמט"ח. המטרה היא להציג בפני ציבור המשקיעים מידע אודות ההרכב האפשרי של נכסי הקרן ועל התנודתיות האפשרית הצפויה בה. מנהל קרן נדרש להגדיר במסגרת מדיניות ההשקעות של הקרן שבניהולו את שיעור החשיפה המרבי (בערך מוחלט) לכל אחד משני סוגי נכסי הבסיס (מניות ומט"ח) לפי הסרגל הבא: צירוף המידע אודות דרגת החשיפה המרבית לכל אחד מנכסי הבסיס יוצר את פרופיל החשיפה של הקרן שהוא חלק בלתי נפרד מהקריטריונים לסיווג הקרן ומופיע גם בשם הקרן. בנוסף, קרנות אשר עשויות להיות חשופות לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (איגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ (-BBB) או דירוג מקביל לו, או שאינן מדורגות כלל) בשיעור העולה על החשיפה המרבית שלהן למניות, מסומנת בסימן קריאה (!) בשם הקרן.

מהו מדד שארפ בקרן נאמנות?

מדד שארפ בניגוד להשוואת תשואות בלבד, משווה תשואות בהתחשב ברמת הסיכון. המדד מחשב את התשואה ליחידת סיכון, כאשר הסיכון נמדד על ידי סטיית התקן. ככל שערכו של מדד השארפ גבוה יותר, תיחשב הקרן לפי מדד זה, לאטרקטיבית יותר ביחס לקרנות אחרות שלהן מדד שארפ נמוך יותר.

מהו הרכב הנכסים של קרן נאמנות?

קרן נאמנות משקיעה או רשאית להשקיע באפיקי השקעה שונים בהתאם למדיניות השקעות הנקבעת במסגרת תשקיף הקרן. ניתן למצוא מידע נרחב אודות הקרנות הזמין לכלל הציבור באתר המגנ"א של הרשות לניירות ערך ( www.magna.isa.gov.il ). מנהל הקרן יכול לשנות את הרכב הנכסים במסגרת מדיניות ההשקעות של הקרן או לשנות את מדיניות השקעות הקרן על ידי דיווח לרשות ניירות ערך ולציבור, כך שהרכב הנכסים של הקרן עשוי להשתנות מעת לעת.

מהי קרן כספית?

קרנות שייעודן הוא להוות תחליף לפיקדונות ולהשקעות של עד 90 יום. היתרון בהשקעה בקרן כספית על פני השקעה במק"מ ובפק"מ הוא דחיית תשלום מס. בפיקדון מנוכה מס במקור בכל מועד חידוש, ובמק"מ בתאריך הפדיון. לעומת זאת, בקרן המסווגת כפטורה ממס, המס מוטל רק כאשר המשקיע מוכר את יחידותיו בקרן. במקרה זה הוא ישלם מס ריאלי בשיעור של 25%, בהתחשב באינפלציה, זאת בניגוד למס נומינלי המשולם על פיקדון בנקאי או מק"מ בשיעור של 15% בלי להתחשב בשיעור האינפלציה. כמו כן, קרן כספית מאפשרת קיזוז רווחי הון מול הפסדי הון מני"ע אחרים, בניגוד לפיקדון בנקאי, אשר אינו מאפשר זאת, מאחר שאינו מוגדר ני"ע.

שאלות נוספות

מה זה פנסיה?

פנסיה היא למעשה הכנסה חודשית המשולמת מקופת גמל לקצבה: קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. הקצבה משולמת לגמלאי/פנסיונר החל ממועד הפרישה מהעבודה למשך כל חייו. בעת הפרישה ממירה הקופה את הסכום שנצבר לקצבה חודשית. התרגום של הסכום (גובה הפנסיה) תלוי, בין השאר, בהיקף החיסכון שהצליח לצבור החוסך במהלך השנים, בגיל יציאתו לפרישה (ככל שמתחיל לקבל קצבה בגיל מבוגר יותר גובה הקצבה יהיה גבוהה יותר).

מדוע יש חובה לחסוך בתוכניות חיסכון פנסיוני?

חובת החיסכון מעוגנת בצו ההרחבה לפנסיה חובה, שפורסם בשנת 2008 ומחייב כל מעסיק לפתוח לעובד שלו תכנית חיסכון לפנסיה. מטרת המדינה היא להבטיח שלכל עובד יהיה מקור קיום לאחר הפרישה מן העבודה. משכך, הפנסיה היא "המשכורת" שלך לאחר הפרישה. חובת החיסכון אינה חלה על ציבור העצמאיים.

מהו צו ההרחבה לפנסיה חובה?

צו ההרחבה לפנסיה חובה מחייב כל מעסיק בישראל להפריש מידיי חודש כספים לפנסיה עבור כל אחד מעובדיו (החל מגיל 21 לגבר ו-20 לאישה) ועד לגיל הפרישה. למעשה, כל עובד זכאי להפרשות לפנסיה לאחר שישה חודשי עבודה, כאשר עובד שהתחיל לעבוד במקום עבודה וברשותו ביטוח פנסיוני קודם, יהיה זכאי להיות מבוטח מהיום הראשון. ביצוע ההפרשות יחל בתוך שלושה חודשי עבודה, רטרואקטיבית, או בתום שנת המס (המוקדם מבניהם).

מה שיעורי ההפקדות לפנסיה?

חוק פנסיה חובה קובע שיעורי הפקדות שהמעביד חייב להפריש (החל מ-2013 שיעורי ההפרשות יעמדו על 15% מהשכר המבוטח, ובשנת 2014 תהיה עלייה נוספת כמפורט בטבלה המצורפת), אולם מעסיק רשאי להפריש עבור עובדיו מעבר לשיעור הקבוע בחוק פנסיה חובה כהטבת שכר או במסגרת הסכם העבודה.

מהו תיקון 3?

מדובר בתיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מספר 3), התשס"ח – 2008: הפניית כספי חיסכון פנסיוני לקצבה חודשית לאחר הפרישה מן העבודה. התיקון בחוק שהתקבל בכנסת כחלק מהרפורמה בתחום החיסכון הפנסיוני בישראל, נועד להבטיח כי כספי חיסכון פנסיוני שנצברו עבור עמית לאורך השנים, ישמשו בראש ובראשונה לקצבה חודשית (כלומר, משיכת הכספים מתוכניות אלו לאחר הפרישה לפנסיה, תהיה כקצבה חודשית שגובהה מותאם להיקף החיסכון). התיקון תקף לחיסכון פנסיוני של שכירים ושל עצמאיים וכולל את כל אפיקי החיסכון הפנסיוני. עד להחלתו של התיקון, ניתן היה להפקיד כספים לקופות גמל לחיסכון הוני (כלומר, כזה המאפשר משיכת הכסף כסכום חד פעמי).

מהן האפשרויות הקיימות לחיסכון פנסיוני?

קיימות מספר תכניות לחיסכון פנסיוני: קופת גמל, קרן פנסיה ופוליסת ביטוח חיים עם חיסכון המוכרת בשם ביטוח מנהלים עבור שכירים או פוליסת תגמולים לעצמאיים.

אילו הטבות מס יש על חיסכון פנסיוני?

המדינה מעניקה הטבות מס על הפקדות לחיסכון פנסיוני וזאת במטרה לעודד את היקף החיסכון לפנסיה באמצעות הטבות מס על ההפקדות, על החיסכון המצטבר ועל הפנסיה לאחר הפרישה מהעבודה. בכל מקרה, כדאי להתייעץ עם בעל מקצוע על מנת ליהנות ממלוא הטבות המס המגיעות לך.

איך עליי לבחור את החיסכון הפנסיוני המתאים לי?

חיסכון פנסיוני עשוי להיות מורכב ממספר תכניות המשלימות זו את זו. מבנה החיסכון הפנסיוני ותמהיל החיסכון צריכים להתאים להכנסה של החוסך, לשינויים בחייו (לדוגמא, הרחבת המשפחה הגורמת להגדלת ההוצאות) ולסגנון החיים שלו. מדובר בנושא חשוב, בעל משמעויות כלכליות שונות לחוסך ולמשפחתו, המחייב ייעוץ מקצועי של בעל מקצוע.

מי מנהל את החיסכון הפנסיוני שלי?

תכניות חיסכון פנסיוני מנוהלות על ידי גופים המורשים לכך על פי החוק והוראות משרד האוצר. גופים אלו מפוקחים על ידי משרד האוצר.

מי אמור לבחור את הגוף בו אחסוך את החיסכון הפנסיוני שלי?

על פי הוראות משרד האוצר כל מבוטח רשאי לבחור את החברה המנהלת בה יופקדו כספי הפנסיה שלו. כמו כן, זכותו של העובד לנייד כספים בין החברות השונות (בהתאם להוראות הדין). יש לציין כי במעבר בין עבודות חשוב לוודא כי המעסיק החדש עודכן בפרטי הקרן הקיימת.

האם ניתן להעביר את החיסכון הפנסיוני מגוף מנהל אחד לאחר?

ניתן לנייד את החיסכון הפנסיוני בין מכשירי החיסכון השונים (גמל, פנסיה, קרנות השתלמות) וכן בין החברות השונות. אופן העברה מוסדר בתקנות ניוד ובהוראות משרד האוצר והוא מחייב את הגופים המנהלים לפעול בסטנדרטים גבוהים ולהקפיד כי זכויות העמית נשמרות בעת הניוד. יש לציין כי במידה והמוצר הפנסיוני כולל גם מרכיב ביטוח אזי העברת הכספים והאחריות הביטוחית מותנית בהסכמת החברה המקבלת לבטח את העמית בהתאם לפרמטרים כמו מצבו הבריאותי ועיסוקו.

מה העלויות שמשלם חוסך על החיסכון הפנסיוני שלו?

עבור ניהול החיסכון הפנסיוני גובה החברה המנהלת דמי ניהול משני סוגים: דמי ניהול מהפקדה – דמי ניהול הנגבים כאחוז מסכום שמופקד לחיסכון.דמי ניהול מצבירה –דמי נוהל הנגבים כאחוז מהיתרה בחשבון.שיעור דמי הניהול המירבי:* עבור ביטוחי מנהלים שהופקו החל מיום 1.1.2013.** החל מיום 1.1.2014 דמי הניהול מהצבירה יעמדו על 1.05%.

מיהו עמית?

נהוג להשתמש במילה עמית להגדרת מי שחוסך בקופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.

כיצד ניתן לעקוב אחר ביצועי החיסכון הפנסיוני שלי?

על הגופים המנהלים את החיסכון הפנסיוני לספק לחוסכים מידע על החיסכון שלהם באופן שוטף ובצורה מסודרת. בתום כל שנה, שלושה חודשים מתום הרבעון האחרון, נשלח לכל עמית דו"ח המסכם את מצב קופתו (יתרות, רווחים, תשואות ועוד). בנוסף, אחת לרבעון, 60 יום מתום הרבעון, נשלח דו"ח מסכם לכל עמית פעיל (שבוצעו תנועות בחשבונו במהלך הרבעון) וכן, לכל עמית שיתרתו עולה על 50 אלף שקלים. בנוסף, לקוחות פסגות יכולים לעקוב אחר החיסכון באופן שוטף ויומיומי באמצעות אתר האינטרנט של פסגות, ולקבל מידע עדכני ומפורט על חסכונותיהם הפנסיונים.

שאלות נוספות

מהי תעודת סל?

תעודת סל מאפשרת למשקיע לעקוב אחר מדד מסוים, מקומי או בינלאומי, ומתחייבת להניב את שווי המדד בניכוי דמי ניהול. האפשרות להשקיע במדד הפכה את תעודות הסל למכשיר השקעה פופולארי בישראל ובעולם, וישנן כיום תעודות העוקבות אחר מדדים שונים, מטבעות וסחורות .

למי מתאימה ההשקעה בתעודת סל?

לכל משקיע אשר מעוניין לעקוב אחר מדד מסוים, בין אם מדובר במשקיע מתוחכם או חסר ניסיון וידע. יש לציין כי אחד היתרונות בהשקעה בתעודת סל היא העובדה שאין הכרח לבצע ניתוח פיננסי של כל ניירות ערך המרכיבים את המדד או לעקוב אחר התפתחות החברות ומצבן הכלכלי. יצוין כי כל השקעה פיננסית צריכה להיות מלווה בבדיקת המוצר הנרכש.

מאיזה סכום ניתן להשקיע בתעודת סל?

לפני תחילת המסחר או אחריו ניתן לרכוש תעודות סל החל מסכום של ערך נקוב אחד (בדרך כלל שקל אחד). בזמן המסחר, ניתן לרכוש תעודות סל החל מסכום מינימלי, כפי שנקבע ע"י הבורסה לני"ע בישראל (סכום של כ- 2,500 ש"ח).

מהו מדד?

איחוד של מספר ניירות ערך לסל אחד משולב. לדוגמא, מדד ת"א 25 מאגד את 25 המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר בישראל.

אילו תעודות סל קיימות בישראל?

עולם תעודות הסל התפתח מאוד בשנים האחרונות ומציע מגוון רחב של תעודות העוקבות אחר מדדים שונים: מדדי מניות, מדדי איגרות חוב, מטבעות, סחורות ועוד. בנוסף, ישנן גם תעודות מורכבות (משולבות) המשקיעות במספר מדדים, וכן תעודות סל ממונפות, המאפשרות למשקיע חשיפה גדולה יותר למדד.

מי מפקח על תעודות הסל בישראל?

תעודות סל מפוקחות על ידי רשות ניירות ערך ועל ידי נאמן לתעודות הסל - גוף אשר בודק מידי יום, בין היתר, את יחס הנכסים להתחייבויות של כל סדרת תעודות סל. לנאמן יש את הזכות להורות על פירעון מיידי של תעודות הסל, אם הנתונים שבידיו גורמים לו לחשוב שהחברה המנפיקה לא פועלת בהתאם למובטח בתשקיף, או שחרגה מיחס נכסים להתחייבויות באופן שעלול לסכן את המשקיעים.

איך קונים ומוכרים תעודות סל?

רכישת תעודות סל מתבצעת בעזרת יועץ השקעות מטעם בנק או בית השקעות. כיום ניתן לבצע פעולות קנייה או מכירה באופן עצמאי גם באמצעות הטלפון או באמצעות אתרי האינטרנט של הבנק בו מתנהל חשבון הלקוח. יש לציין שאופן רכישה או מכירה של תעודות סל דומה לאופן רכישה ומכירה של כל נייר ערך הנסחר בבורסה, כך שניתן להשקיע בתעודות סל באופן דומה בו מתבצעת השקעה במניות.

כיצד מחושב מחירה של תעודת סל?

מחירה של תעודת סל נגזר ממחיר נכס הבסיס אליו היא צמודה, ועל פי נוסחה הקבועה מראש בתשקיף התעודה. למחיר המדד אחריו עוקבת תעודת סל מתווספים פרמטרים נוספים מעבר למחיר המדד, כגון דמי ניהול או תקבולים (דיבידנדים/ריביות) צבורים אשר מפורסמים כמקדם ומוכפלים בשער המדד. בתעודות סל בינלאומיות נכס הבסיס חשוף גם למטבע בו הוא נסחר, ועל כן כדי להגיע למחיר התעודה יש להכפיל גם בשער החליפין. יצוין כי ישנן גם תעודות סל בינלאומיות שהינן מנוטרלות מטבע, כך שהחשיפה הינה רק לנכס הבסיס ולא למטבע הזר. בתעודות סל המחלקות ריבית, מחיר תעודת סל כולל ריבית צבורה אשר תתפרסם כמקדם ותוכפל בשער המדד.

מה עלות ההשקעה בתעודת סל?

לכל תעודה יש דמי ניהול הנקבעים ע"י הגוף המנפיק אותה. בנוסף, יכולות להיות עמלות קנייה או מכירה ודמי משמרת שנקבעות ע"י הבנק בו מתנהל החשבון של המשקיע.

מה ההבדל בין תעודת סל למכשירי השקעה אחרים?

מנפיק תעודת סל, להבדיל ממכשירי השקעה אחרים, מבטיח לרוכש התעודה שהוא יקבל בתום תקופת השקעתו את תשואת המדד (בניכוי העלויות הנלוות, לדוגמה, דמי הניהול), ללא תלות בניהול ההשקעות של גוף זה או אחר.

מה מומלץ לבדוק לפני שרוכשים תעודת סל?

1. ראשית יש לבדוק מהו סוג וטיב ההשקעה, ומה דרגת הסיכון אותה מעוניין המשקיע לקבל. האם ברצונו לרכוש נכס עם דרגות סיכון נמוכות או גבוהות יותר. 2. מהו מדד הבסיס עליו נסחרת התעודה? 3. האם המדד מחשב חלוקת דיבידנד והאם הוא צובר את תקבולי הדיבידנד לתוך המדד? 4. מהי מדיניות חלוקת הדיבידנד? האם החברה המנפיקה מחלקת את הדיבידנד הנצבר אצלה? 5. האם התעודה מחלקת תקבולים נוספים מעבר לדיבידנד? 6. מהם דמי הניהול בתעודה? 7. במקרה של תעודה בינלאומית, האם התעודה חשופה לתנודות בשער החליפין של נכסי הבסיס במדד ומי נושא בחשיפה זו - החברה המנפיקה או הלקוח? 8. מהו מנגנון ההמרה במקרה שמשקיע ירצה לממש את השקעתו בתעודה? כלומר האם בהמרת התעודה מתקבל נכס הבסיס (כלומר ניירות הערך המרכיבות את המדד) או כסף מזומן.

מה זה שווי הוגן?

מחיר התעודה המייצג את המדד האחרון הידוע, המשקלל בכל רגע נתון את מחיר המדד ודמי הניהול שהתעודה גובה, בתוספת דיבידנד או ריבית צבורים (בתעודות על מדדי חו"ל משקללים גם את שערי מט"ח).

מהי תעודת סל מורכבת (משולבת)?

תעודת סל מורכבת (הנקראת גם תעודת סל משולבת) הינה תעודה המאגדת מספר מדדים שונים. משקל כל מדד נקבע מראש בתשקיף ההנפקה, ולא ניתן לסטות או לשנות את הרכב המשקלות שנקבעו, למעט אם נקבע כך בתשקיף.

מהי תעודת סל בחסר (שורט)?

תעודה בחסר הינה תעודה העוקבת באופן הופכי אחר המדד, כלומר, במקרה שהמדד יירד בנקודה, התעודה תעלה בנקודה, ולהיפך. לכן, במצבים בהם משקיעים חושבים שמדד מסוים עתיד לרדת, אזי סביר להניח שהם ירכשו תעודה בחסר על מדד זה, אשר כל ירידה במדד עשויה להניב להם תשואה חיובית (בתלות במועד רכישת התעודה ובדמי הניהול).

מהי תעודת סל ממונפת (לונג)?

תעודת סל שמכפילה כל שינוי בגובה המדד אחריו היא עוקבת, בגובה המינוף שנקבע לתעודה. לדוגמא, בתעודה ממונפת פי שניים, עליה של המדד בנקודה תגרור עלייה של 2 נקודות בתעודה. ניתן לומר שתעודה ממונפת הינה מוצר פיננסי "אגרסיבי" יותר מתעודה "רגילה" על אותו המדד. לכן, במצבים בהם משקיעים חושבים שמדד מסוים עתיד לעלות, ורוצים חשיפה גדולה יותר למדד זה, אזי סביר להניח שהם ירכשו תעודה מסוג זה.

מהי תעודת התחייבות?

תעודת התחייבות (שנקראת לעיתים תעודת פיקדון) הינה סוג מסוים של תעודת סל, אשר נכס הבסיס שלה הינו מטבע (דולר, אירו, ריבית בנק ישראל). תעודות התחייבות עוקבות למעשה אחר שינוי במטבע הנבחר, ונסחרות במהלך כל שעות היום בבורסה לניירות ערך, בדומה לכל תעודת סל אחרת.

שאלות נוספות

מהו תיק השקעות מנוהל?

חשבון שנועד להשקעה בניירות ערך ו/או קרנות נאמנות ופיקדונות (או בנכסים פיננסיים אחרים בהתאם לאופי התיק), במסגרתו בעל החשבון נותן ייפוי כוח למנהל תיקים לפעול עבורו.

למי מותר לנהל תיק השקעות?

החוק קובע כי בעל רישיון ניהול תיקים רשאי לנהל תיק השקעות עבור לקוחות. בנוסף, החברה המנהלת את התיק חייבת להיות בעלת רישיון לניהול תיקים. יש לציין כי פסגות ניירות ערך בעלת רישיון ניהול תיקים, וכן כל מנהלי התיקים העובדים בחברה.

כיצד מתבצע הליך פתיחת החשבון עבור תיק מנוהל?

עם קבלת ההחלטה על פתיחת תיק ההשקעות, מתבצע תהליך ייסודי במסגרתו חותמים על הסכם ניהול ההשקעות ומתאימים את מבנה התיק לצרכי הלקוח ובהתאם להנחיותיו. לאחר מכן, יש לפתוח חשבון (בסניף הבנק של הלקוח או בפסגות) בו ינוהל תיק ההשקעות. אם החשבון יפתח בסניף הבנק של הלקוח, הוא ינוהל באמצעות ייפוי כוח שיינתן לפסגות.

כיצד יובטח כי התיק המנוהל עבורי מתאים לי?

בטרם פתיחת תיק ההשקעות, מבוצע תהליך מעמיק עם הלקוח אשר נועד לאפיין את אופיו וצרכיו ("תהליך איפיון צרכים"). בהתאם, נקבע מהו הרכב תיק ההשקעות המתאים. עם פתיחת התיק, יקושר ללקוח רפרנט אישי בעל רישיון מטעם רשות ניירות ערך, אשר ילווה אותו לכל אורך הדרך.

מהו תהליך איפיון צרכים?

על פי החוק (סעיף 12 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות) על בעל רישיון חלה החובה להתאים ככל האפשר את הייעוץ, את השיווק ואת אופי ההשקעות שהוא מבצע עבור הלקוח לצרכיו והנחיותיו של הלקוח, לאחר שבירר את מצבו הכספי, מטרות ההשקעה וכן כל דבר נוסף הרלוונטי למתן השירות, אשר הסכים הלקוח למסור. החשיבות של תהליך איפיון צרכים נובעת מהצורך: • לבצע התאמה מירבית של הרכב התיק ומידת הסיכון שלו ללקוח. • לסייע בהגדרת מטרותיו והעדפותיו של הלקוח. • הגברת רמת ההגנה על המשקיע. • תיאום ציפיות ו"יישור קו". • חובת האמון של מנהל ההשקעות כלפי הלקוח.

מדוע כדאי לפתוח תיק מנוהל?

לכל אחד יש אמצעים שונים ומטרות שונות באשר לחסכונות שלו. בשוק ההון יש מגוון רחב מאוד של אפשרויות השקעה, עם פוטנציאל וסיכון שונים. בכדי לספק מענה הולם לצרכים האישיים של כל משקיע, נדרשים מומחיות וניסיון. יש מי שבאפשרותו לנהל את חסכונותיו באופן עצמאי או באמצעות יועצים שונים. לאלו אשר אין בידם את הזמן או המומחיות הנדרשת בכדי לקבל החלטות מתאימות, תיק המנוהל על ידי גורם מקצועי, עשוי להיות הפתרון האופטימאלי.

האם יש סכום מינימאלי לפתיחת תיק מנוהל?

ברוב המקרים, קובעים המנהלים השונים רף מינימאלי לפתיחת תיק מנוהל. בפסגות נקבע סף כניסה של 300 אלף שקלים כרף המינימאלי לפתיחת תיק השקעות.

אילו דיווחים אוכל לקבל על תיק ההשקעות שלי?

תיק השקעות מתנהל בפסגות בשקיפות מלאה ובכפוף להוראות הדין. אחת לרבעון מקבל הלקוח דיווח חודשי המציג את הרכב התיק, ביצועיו והעלויות הכרוכות בניהולו. לדיווח מצורפת סקירה כלכלית המציגה את ההתפתחויות המרכזיות בכלכלה. בנוסף, ניתן לקבל מידע עדכני באתר האינטרנט של הבנק בו מתנהל החשבון ו/או באתר פסגות. מעבר לכך, הרפרנט האישי מספק מענה מקצועי בכל עת.

האם הכסף שלי חייב להיות סגור לתקופה מסוימת?

תיק השקעות בניירות ערך הוא נזיל מטבעו, ואפשר למכור ממנו או להוסיף אליו כספים בכל יום בו מתנהל מסחר בבורסה. במקרה של משיכת הכסף, לרוב הדבר מתבצע תוך מספר ימים בהתאם לאופי התיק ונזילותו. יחד עם זאת, מומלץ להתייעץ עם בעל מקצוע טרם משיכת הכסף.

אילו מסלולי השקעה קיימים בתיק השקעות מנוהלים?

תיק השקעות מנוהל נקבע בהתאם לאופי המשקיע, ולכן, ניתן להשקיע באפיקי השקעה שונים, בארץ ובחו"ל, בסוגי ניירות ערך מגוונים וכן במטבעות ובסחורות.

כיצד נקבעת מדיניות השקעות בתיק מנוהל וכיצד ניתן לשנות אותה?

מדיניות ההשקעות נקבעת בהתאם לתהליך איפיון הצרכים שהתבצע, וזו מתעדכנת לפי הצורך (למשל, בשל מגמות בשוק או בגלל צורך של הלקוח) במהלך השוטף של ניהול התיק.

מדוע יש חשיבות לפיזור ההשקעה בין אפיקים שונים?

חשוב לפעול לפיזור תיק ההשקעות וזאת על מנת להקטין את רמת הסיכון של התיק. אף אחד מאיתנו לא רוצה "לשים את כל הביצים בסל אחד" ולכן, בפיזור ההשקעות אנו שואפים לכך שבמקרה שאחת ההשקעות תסבול מתנודתיות, אפיקים וניירות ערך אחרים בהם השקענו, יפצו על כך.

האם ניהול כספי תאגיד שונה מניהול כספי לקוח פרטי?

לתאגידים רבים קיימות מגבלות השקעה הנובעות מהוראות חוק שונות, חשיפות כלכליות ייחודיות ומנגנונים פנימיים המכתיבים מדיניות השקעה ספציפית. משכך, אופק ההשקעה של התאגיד ומטרותיו משפיעים על מדיניות ההשקעה המתאימה.

שאלות נוספות

מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות היא מכשיר חיסכון לטווח קצר ובינוני המיועד לשכירים ולעצמאיים, אשר באמצעותו תוכלו ליהנות מהטבות מס על ההפקדות וכן מפטור ממס על הרווחים עבור הפקדות עד לתקרה המוטבת.בתום שש שנות חיסכון, או בתום שלוש שנות חיסכון (לצורכי השתלמות או לאחר גיל פרישה), הכספים שנצברו בקרן הופכים לנזילים וניתנים למשיכה בסכום הוני (חד פעמי). כאמור, ניתן למשוך את הכספים בתום שלוש שנות חיסכון גם למטרת השתלמות מקצועית (עבור שכיר נדרש אישור המעסיק).לשכירים מדובר למעשה בהטבת מעסיק. ישנם מגזרים בהם פתיחת קרן השתלמות הינה חלק מהסכם קיבוצי המחייב את המעסיק, אך ברוב מקומות העבודה מדובר בהטבה אשר מעסיק אינו חייב להעניק לעובד.

יש לי קרן השתלמות של חברה מנהלת אחרת. האם ניתן להעביר אותה לפסגות?

כן, ניתן לעבור מחברה אחרת לפסגות ללא בעיה, כאשר הוותק שצברתם יישמר ללא שינוי, כך שתוכלו למשוך את הקרן תוך שלוש או שש שנים (תלוי מה מטרת המשיכה) ממועד פתיחתה. כל שעליכם לעשות הוא ליצור קשר עם מוקד פסגות בטלפון 6707* ואנחנו נדאג לשאר.

כיצד מתבצעות ההפקדות לקרן השתלמות עבור שכירים?

ההפקדות לקרן מתבצעות על ידי המעסיק שמעביר בכל חודש את חלק העובד ואת חלק המעסיק לקרן, בסכומים הנגזרים משיעורי ההפקדה המותרים על פי חוק (לרוב מעביר המעסיק 7.5% ואילו העובד מפריש 2.5% ממשכורתו) וכן בהתאם לשכר העובד.

אני עצמאי, כיצד אני יכול לפתוח קרן השתלמות?

עצמאי יכול לפתוח קרן השתלמות חדשה להפקדות לאחר שהציג לקרן אישור על היותו עצמאי, באמצעות תעודת עוסק מורשה או אישור על פתיחת תיק מרשויות המס, והפקדה לקרן תעשה בגין הכנסתו הקובעת.

מדוע כדאי לי לפתוח קרן השתלמות, בין אם כעצמאי ובין אם כשכיר?

היתרון המשמעותי של החיסכון בקרן השתלמות, הן הטבות המס שניתן לקבל בגינן שכן מעטים הם מכשירי ההשקעה המגלמים הטבות רבות כל כך למפקיד בהם. בעוד שבמוצרי השקעה אחרים, כמו: פיקדון בנקאי, תכנית חיסכון, קרן נאמנות, תעודת סל ועוד, משלמים במועד המשיכה מס על הרווחים שנע בין 15% עד 25% (תלוי במוצר), מה שמקטין את סכום הנטו שעומד לרשות החוסך, בקרנות ההשתלמות הכדאיות של החיסכון לקרן באה לידי ביטוי פעמיים – בעת ההפקדה לקרן וכן במועד משיכת הכספים. עבור עצמאים קיימת הטבת מס על ההפקדות אשר נחשבות הוצאה מוכרת בהתאם לתנאים הקבועים בחוק, ועבור שכירים – אין תשלום מס על הפקדות המעסיק. בנוסף, הן עבור שכירים והן עבור עצמאיים, בעת משיכת הכספים קיים פטור ממס על הרווחים.באשר לשכירים, לעיתים עדיף לקבל הטבה בדמות קרן השתלמות ולא כתוספת כספית למשכורת, שכן מהמשכורת משלמים מס הכנסה, ביטוח בריאות וביטוח לאומי ואילו על חלק המעסיק המופרש לקרן השתלמות (עד התקרה המוטבת) העובד לא חייב במס ומדובר בחיסכון נטו הפטור גם ממס רווח הון במשיכה (בהתאם ובכפוף להוראות החוק).

האם המעביד חייב לפתוח לי קרן השתלמות?

הדבר נתון למשא ומתן בין העובד למעסיק (אלא אם במקום העבודה יש הסכם קיבוצי).

האם אני יכול לבחור קרן השתלמות או שהמעסיק אמור לבחור לי?

זכות הבחירה שייכת לעובד. בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) נקבע כי לעובד הזכות הבלעדית לקבוע לאיזו קרן השתלמות יעביר המעסיק את הכספים.

האם לאחר שש שנים אני חייב למשוך את הכסף?

אין חובה למשוך את הכסף ובמקרים מסוימים אף כדאי שלא לעשות זאת. ניתן להמשיך להפקיד כספים לקרן, ובכל מקרה, גם אם לא מפקידים כספים חדשים, יישמרו הזכויות שלכם בקרן, כולל הזכות למשוך את כספי הקרן, ובנוסף, הכספים יושקעו במסלול שנבחר.

יש לי קרן השתלמות במעמד עצמאי, האם ישנה חובה לבצע הפקדות מדי שנה? האם ניתן להפקיד בשנה נוכחית עבור שנת המס הקודמת וליהנות מהטבות מס?

עצמאי יכול לבחור, בהתאם למצבו הכלכלי באותה שנה, האם לבצע הפקדה לקרן. עם זאת, הטבת המס ניתנת רק עבור הפקדה שבוצעה באותה השנה.

תוך כמה זמן ניתן למשוך קרן נזילה?

בהנחה כי בקשת המשיכה תקינה והכספים אכן נזילים, יועברו הכספים לחשבון תוך ארבעה ימי עסקים בהתאם להוראות הדין. אולם, שימו לב כי החוק קובע כי אם מועד קבלת הכספים חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש פלוני, רשאית הקרן לדחות את מועד התשלום ליום העסקים הרביעי באותו חודש.

יש לי קרן השתלמות נזילה וקרן אחרת שעדיין לא נזילה. האם אני יכול למשוך את הקרן שאינה נזילה?

קיימת אפשרות למשוך קרן השתלמות "צעירה" אחת (שטרם חלפו שש שנות וותק ממועד פתיחתה) על סמך קרן השתלמות אחרת נזילה, לפעולה זו קוראים "החלת וותק". כלומר, במידה וללקוח יש שתי קרנות השתלמות, ברגע שהראשונה הופכת לנזילה ניתן למשוך את קרן ההשתלמות הצעירה בהתקיים התנאים הקבועים בחוק.

האם ישנם מקרים נוספים בהם ניתן למשוך קרן השתלמות?

חוסכים שהגיעו לגיל פרישה רשאים למשוך את הכספים מקרן ההשתלמות לאחר שלוש שנים ממועד ההפקדה הראשונה לקרן.

שאלות נוספות
שלחו >>

פנייתך התקבלה בהצלחה

נציג יחזור אליך בתום יום עסקים.

שאלת השבוע

מהן האפשרויות שעומדות בפני עצמאי המעוניין לפתוח תכנית חיסכון לילדיו?

כיום קשה יותר להשיג תשואה חיובית על החיסכון בשל סביבת הריבית האפסית ולכן גובר הצורך בקרב לפנות להשקעה בשוק ההון. מהן האפשרויות הנפוצות לחיסכון בעבור הילדים? 1. קרן נאמנות - מאפשרת לחוסכים להפקיד בה כספים באופן שוטף, גם בסכומים קטנים מאוד. הקרן מנוהלת על פי מדיניות השקעה מוגדרת, למשל, קרן מתמחה במניות, באגרות חוב וכו'. נכון להיום, מרבית הקרנות בישראל פטורות מתשלום עמלת קניה או מכירה ומאפשרות נזילות ברמה יומית, כך שניתן למשוך את הכספים בכל זמן. 2. פוליסת חיסכון - חברות הביטוח מציעות כיום תכניות ביטוח לחיסכון בלבד, שמאפשרות חיסכון באמצעות ניהול מקצועי של כספים ללא התחייבות ברמות סיכון שונות בהתאם לצרכי החוסך. 3. קרן השתלמות במעמד עצמאי – כל עצמאי זכאי לפתיחת קרן השתלמות בה ניתן לחסוך כספים למשיכה כעבור 6 שנים. מדובר אמנם בחיסכון על שם העצמאי ולא על שם ילדיו, אולם המשמעות היא שניתן יהיה לשחרר עבורם את הכסף בעת הצורך. קרן השתלמות מאפשרת מעבר בין מסלולי ההשקעה השונים והתאמת ההשקעה לצרכים האישיים בצורה הטובה ביותר. לצורך פתיחת קרן השתלמות יש להציג אישור עצמאי: אישור עוסק מורשה או אישור על פתיחת עסק מרשויות המס.

.