האם גם אתם רוצים להבטיח את עתידכם הכלכלי? השאירו פרטים ונציג פסגות יחזור אליכם בהקדם
-
שלחו
תודה, פנייתך התקבלה בהצלחה
באנר עליון של מדריך לדעת לתכנן את העתיד

איך בוחרים קרן פנסיה?

קרנות פנסיה הן מכשיר חיסכון פנסיוני לגיל הפרישה, המקנות בחלק מהמקרים גם כיסויים ביטוחים. לכן, כבר בגיל צעיר, חשוב להכיר את היתרונות של קרן הפנסיה וחשיבותה לעתיד, וזאת משום שהחלטות בנושא משפיעות על היקף הפנסיה בגיל הפרישה

תמונה של המאמר: איך בוחרים קרן פנסיה?


יום היציאה לפנסיה נראה אולי רחוק למרבית האנשים, אך בפועל, זהו רגע שצריך להתכונן אליו מוקדם ככל האפשר שכן החיסכון הפנסיוני הוא מקור ההכנסה העיקרי שלנו לאחר הפרישה מהעבודה. לכן, כבר בגיל צעיר, חשוב להכיר את היתרונות של קרן הפנסיה וחשיבותה לעתיד, וזאת משום שההחלטות אשר נקבל בנושא, ישפיעו על היקף הפנסיה בגיל הפרישה.

קרן פנסיה – מה זה בכלל?
קרן פנסיה מיועדת לתשלום פנסיית זיקנה בגיל הפרישה (כפי שמוגדר בתקנון הקרן). ניתן להקדים את מועד קבלת הפנסיה כבר לגיל 60 לגבר ולאישה, או לדחות את היציאה לפנסיה מעבר לגיל הפרישה. יחד עם זאת, חשוב לציין שהקדמת הפרישה או דחייתה יקטינו או יגדילו (בהתאמה) את סכום הפנסיה.
הפנסיה לפנסיונר משולמת לכל ימי חייו, ולאחר פטירתו, במידה והפנסיונר יותיר אחריו שאירים (על פי הגדרתם בתקנון הקרן), הם יהיו זכאים לפנסיית שאירים, בסכום הנגזר מהפנסיה שקיבל הפנסיונר, כאשר האלמן/ה זכאים לפנסיה למשך כל ימי חייהם.

קרנות פנסיה חדשות – סוגים ויתרונות
קרנות הפנסיה ה"חדשות" החלו לפעול בישראל בשנת 1995. החל מאותו מועד, הצטרפות לקרנות פנסיה מותרת אך ורק לקרנות אלו. גובה הקצבה החודשית שיקבל המבוטח בעת פרישתו מחושב על פי החיסכון שנצבר במשך השנים ועל פי מקדם המרה הקבוע בתקנון קרן הפנסיה (מספר אשר מחלקים בסכום הנצבר בפנסיה, כאשר התוצאה שתתקבל היא הסכום החודשי שיקבל הפנסיונר), מינו ומצבו המשפחתי. מכיוון שהיתרה הצבורה כוללת את התשואות (דמוגרפית וכן תשואה על ההשקעות) אשר משיגה הקרן עבור מבוטחיה, יש משקל רב לתשואה בחישוב סכום הקצבה (הפנסיה) החודשית לה יהיה זכאי המבוטח.

קרנות הפנסיה החדשות הן קרנות מאוזנות אקטואריות (קרן אשר קיים איזון בין התחייבויותיה לחוסכים, כלומר, הסכומים אשר עליה לשלם לעמיתים, לבין נכסיה) הפועלות על בסיס ביטוח הדדי בין המבוטחים. כשנוצר בקרן גירעון אקטוארי הוא מכוסה על ידי הפחתת הזכויות של מבוטחי הקרן. כשיש עודף אקטוארי הוא מחולק למבוטחים על ידי הגדלת זכויותיהם. העודף או הגירעון מתווסף ליתרה הצבורה של המבוטח.

קיימים שני סוגים של קרנות פנסיה חדשות:

קרן חדשה מקיפה - מכשיר חיסכון המיועד לתשלום פנסיה חודשית כאשר החוסך פורש מעבודה.  בנוסף, הקרן כוללת כיסוי ביטוח למקרה מוות (תשלום פנסיה חודשית לשארים) וכיסוי למקרה נכות (תשלום פנסיה חודשית במקרה של נכות).. בכל אחד מהמקרים משלמת הקרן קצבה חודשית לעמית או למשפחתו:
פנסיית זיקנה - לאחר הפרישה מן העבודה (יציאה לפנסיה).
פנסיית נכות - במקרה של אובדן כושר עבודה לפני גיל הפרישה.
פנסיית שאירים - במקרה של מוות לפני גיל הפרישה.

קרן חדשה כללית - הפועלת לצד קרן הפנסיה המקיפה ומיועדת לרכישת פנסיה גם לחלק השכר אשר מעבר לתקרת ההפקדות המותרת בקרן המקיפה. 

ההבדלים בין קרן פנסיה חדשה מקיפה לקרן פנסיה חדשה כללית
בקרן פנסיה מקיפה, 30% מנכסי הקרן יושקעו באיגרות חוב מיועדות המבטיחות תשואה על ההשקעות של 4.86%. יתרת הנכסים יושקעו בשוק ההון על פי אפיק ההשקעה אותו בחר החוסך ובכפוף לתקנון הקרן. חשוב לציין כי בקרן פנסיה מקיפה קיימים מספר מסלולי ביטוח, כאשר כל אחד מהם מאפשר מתן דגש על כיסוי ביטוחי שונה.

קרן פנסיה כללית מעניקה לעמיתים מסלול יסודי לטובת קבלת קצבת זקנה עם יציאה לגמלאות. חלק מקרנות הפנסיה הכלליות מאפשרות רכישת כיסויים ביטוחיים נוספים לנכות ושאירים.

תמונה של המאמר: איך בוחרים קרן פנסיה?

חשיבות שמירת הכיסוי הביטוחי בקרן
כאשר התשלומים לקרן הפנסיה מופסקים בשל הפסקת עבודה, שומרת קרן הפנסיה על זכויותיו של החוסך לתקופה של עד חמישה חודשים (על פי תקנון הקרן). בתקופה זו ינוכו הפרמיות (עלות הביטוח / התשלום לצורך שמירת הזכויות) מהצבירה.
במידה וסיים החוסך את עבודתו, הוא רשאי לבקש הסדר ריסק, כלומר, להאריך את המרכיב הביטוחי ללא הפקדות למשך עד 24 חודשים (19 חודשים, בניכוי חמשת החודשים הראשונים) (על פי תקנון הקרן)

איך זה מתבצע?

מבוטח המצהיר כי לא יהיו הפקדות לקרן בתקופה העולה על חמישה חודשים, יוכל לבקש להמשיך לשלם לקרן רק את עלות הביטוח ובכך לשמור על הכיסוי הביטוחי.

רווקים, גרושים או אלמנים?

מבוטח בקרן פנסיה חדשה שאין לו שאירים, רשאי לוותר על הכיסוי הביטוחי לשאירים במסגרת מסלול הביטוח שבחר. בכך חוסך המבוטח את תשלום דמי הסיכון של הביטוח לסיכוני מוות ומגדיל את פנסיית הזקנה שלו. במידה והמבוטח מעוניין לוותר על הכיסוי הביטוחי לשאירים עליו להודיע על כך בכתב לחברה המנהלת ולצרף את המסמכים הרלוונטיים לכך.
יש לציין כי מבוטח יחיד שבחר לוותר על כיסוי ביטוחי לשאירים ימשיך להיות מבוטח בכיסוי ביטוחי לסיכוני נכות ובכיסוי ביטוחי לסיכוני מוות של נכה למשך תקופה שלא תעלה על 24 חודשים. במידה ו- 24 החודשים הסתיימו ללא שינוי במצבו המשפחתי, יכול המבוטח לפנות שוב אל החברה המנהלת בבקשה להאריך את הוויתור על הכיסוי הביטוחי.

במידה והמבוטח הודיע כי נוספו לו שאירים או אם הסתיימו 24 החודשים והמבוטח לא הודיע לחברה המנהלת כי נוספו לו שאירים, יהיה מבוטח גם בכיסוי ביטוחי לשאירים. הכיסוי הביטוחי לשאירים יכנס לתוקף מהמועד בו הודיע המבוטח לחברה המנהלת כי נוספו לו שאירים או מתום תקופת 24 החודשים, על פי המוקדם מבניהם.

חשוב לדעת כי ניתן לעבור בין מסלולי ביטוח עקב שינוי במצבו המשפחתי ללא תקופת אכשרה חדשה, וזאת במידה והעמית פעיל (כלומר, ישנן הפקדות לקרן) והודיע על כך בתוך חצי שנה מיום השינוי.

 
אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני על ידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים 
על ידה.
אנא הזן שם מלא
שלחו >>

מפגשי ידע מקצועיים קרובים
להרשמה חינם השאירו את כתובת המייל כאן:

שלחו >>

בשנים האחרונות, חלה עלייה משמעותית בסיכונים הכלכליים והפיננסיים, הן ברמת האישית והן ברמה המשקית. בנוסף, תהליכים מרכזיים שמעצבים את הכלכלה המקומית, כדוגמת העברת האחריות לחיסכון הפנסיוני לידי הציבור, מורכבותם של המוצרים הפיננסיים והעלייה בשיח הכלכלי בתקשורת, מחדדים את הצורך להגברת הידע הפיננסי בקרב הציבור הישראלי.


לפרטים נוספים >>

www.psagot.co.il

אין באמור בסקירה לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס על ידי יועץ/משווק השקעות/פנסיוני ו/או יועץ מס בעל רישיון כדין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם /או הצעה לרכישת ני"ע ו/או קרנות ו/או תעודות סל ו/או מוצרים פיננסיים. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולו זיקה למוצרים המנוהלים על ידו. 
הסקירה לעיל הינה רכושה של פסגות. אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן ו/או פעולה, דפוס, צילום, הקלטה, העתקה ו/או כל חלק ממנה ללא קבלת אישור בכתב ומראש של פסגות. המידע המופיע בסקירה מעודכן למועד פרסומו ואינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בה והדעות האמורות בה עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. מודגש כי פסגות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים למהימנות המידע המפורט בסקירה, לשלמותה, לדיוק הנתונים הכלולים בה או להשמטה, שגיאה או ליקוי אחר בסקירה. פסגות לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו משימוש בסקירה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע שבסקירה יצור רווחים בידי המשתמש. הסקירה מסופקת כשירות לקוראים בלבד ועלולים ליפול בה טעויות ועשויים לחול בה שינויי שוק ושינויים אחרים. לפסגות ו/או לחברות הבנות שלה ו/או לחברות הקשורות אליה ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהן עשוי להיות עניין במידע המוצג בסקירה.